Friday, June 29, 2012

စိတ္သာရွင္ေစာ။ ဘုရားေဟာေပမဲ့
အဲဒီစိတ္က်သြားရင္
ကုန္းေကာက္လုိ႔မရေတာ့တဲ့အခါ
အေႂကြတစ္စိေရတြင္းထဲက်သြားသလုိ
ကုိယ္တုိင္လည္းဆင္းမဆယ္ႏူိင္
ေဘးလူလည္းမဆယ္ေပးႏူိင္။

တရားသေဘာအမ်ားေျပာၾကတာေတာ့
ဘယ္အရာမွမတည္ၿမဲဘူး၊
ျဖစ္ၿပီးရင္ပ်က္၊ This too shall pass ဆုိစကားရွိေပမဲ့
အငုိလြယ္ေပမယ့္၊ အ႐ႈိက္ေတာ့ခက္တယ္

ေရနစ္တုန္းေကာက္ရုိးတစ္မွ်င္ဟာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
စိတ္ဓာတ္က်ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ
ေကာက္ရုိးတစ္မွ်င္မေျပာနဲ႔
မ်က္ရုိင္းတစ္ပင္ေတာင္မျမင္ရ။
ကုိေနဝင္းလုိခြန္အားျဖည့္ေပးမဲ့မိငယ္လဲမရွိ။

သူ႔သေဘာသူေဆာင္တဲ့ သ ဘာ ဝ ေလာကႀကီးထဲမွာ
ငါသည္ေက်ာက္ေဆာင္၊ လႈိင္းဒဏ္ခံရင္း
ေရလုိက္ ငါးလုိက္ေနရံု မွတပါး အျခားမရွိၿပီ မုိ႔
ေဗဒါပ်ံအံကုိခဲရင္း၊ ပန္းမပန္ပဲ
ေဖာ္မပါတစ္ကုိတည္း၊ Go with the flow........

Monday, June 25, 2012


အပုိေတြကုိမဆုိတတ္ဘူး…သာမန္လူတစ္ေယာက္မုိ႔ေလ

"အခ်စ္ ဆုိသည္မွာ လူ႔ခံစားခ်က္ ႏွင့္ ေတြ႕ထိမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးပါဝင္ၿပီး အလြန္ ျပင္းထန္ေသာ စြဲလမ္းမႈကုိ ေခၚသည္။ေဖၚျပရန္ ခက္ခဲေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ား အတြင္းမွ အခ်စ္ ဆုိေသာ အခက္ခဲဆံုး စိတ္ခံစားမႈေၾကာင့္ အခ်စ္ ကုိ ဖြဲ႔ဆိုသတ္မွတ္ရာတြင္ အၿမဲပင္ ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိသည္။အေျခခံအားျဖင့္ အခ်စ္သည္မွာ အျခားသူ တစ္ေယာက္ကိုေဖၚျပ၍ မရႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ၾကင္နာျခင္း ခံစားမႈ တစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။အခ်စ္ကုိ ပံုစံမ်ဳိးစံုျဖင့္ ျပဳက်င့္က်ၿပီး စိတ္၏ ဗဟုိ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမႈေရးတြင္ အဓိက က်ၿပီး အႏုပညာ (creative art) တြင္ အၿမဲပါဝင္သည္။
အခ်စ္သည္ အလြန္ႀကိဳက္ေသာ သေဘာရွိၿပီးခင္တြယ္ေသာ စိတ္ခံစားမႈအတြင္းမွ ေပၚေပါက္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ အလြန္ခင္ေသာ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ကားမတူေပ။ ထုိအျပင္ သူငယ္ခ်င္းအခ်စ္ကား သပ္သပ္ျဖစ္သည္။အခ်စ္သည္ ရႈပ္ေထြးၿပီး အခ်စ္ ဒႆနမ်ားတြင္ ဆုိရုိးဆန္ဆန္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ေလရာ၊ ေက်ာ္ၾကားေသာ ၎စာသားတုိ႔မွာ ဘီဂ်ယ္၏ "အခ်စ္သည္ အရာရာကုိ ေအာင္ျမင္သည္" (Love conquers all), ဗီတယ္၏ "အခ်စ္သာလုိသည္" (All you need is love) ႏွင့္ ဘာတရံ ရုဇ္ဆယ္၏ ႏႈိင္းရွင္ျခင္း မဟုတ္ေသာ "အတုိင္းမဲ့ အခ်စ္" (absolute value) တုိ႔မွာ ထင္ရွားသည္  

အခ်စ္ဟု ဆုိရာတြင္ အေၾကာင္းအရာေပၚ မႈတည္၍ ကြဲျပားေသာ္လည္း ဆက္စပ္ေနေသာ အဓိပၸာယ္မ်ားကုိ ရည္ညႊန္းသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ကြာျခားမႈ၊စိတ္၏ ခံစားမႈကုိ လုိက္၍ အခ်စ္၏ အဓိပၸာယ္ ကြာျခားမႈမ်ားေၾကာင့္ တကမၻာလံုး အတြက္ ကုိက္ညီမည့္ အဓိပၸာယ္ မရရွိႏူိင္ေပ။
ဟု Myanmar Online Encyclopedia တြင္ဖတ္ဖူးပါသည္။

"ခ်စ္တယ္၊ အရမ္းခ်စ္တယ္၊ဘယ္ကခ်စ္တာလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ခ်စ္တာလဲ၊ ဘယ္လုိခ်စ္တာလဲ၊"ဆုိသည့္စကားမ်ားမွာခ်စ္သူတုိ႔ၾကားေမးေလ့ေမးထ၊ ေျပာေလ့ေျပာထရွိေသာ္လဲ
ဘယ္ကခ်စ္သည္၊ ဘယ္ေလာက္ခ်စ္သည္၊ ဘယ္လုိခ်စ္သည္ ကုိတိက်စြာေျပာႏူိင္သူရွားမည္ထင္ပါတယ္။ ဆရာစုိင္းခမ္းလိတ္ကေတာ့
"သိသလုိ…..မသိသလုိပါပဲ"
အပုိေတြကုိမဆုိတတ္ဘူး….. သာမန္လူတစ္ေယာက္မုိ႔ေလ
တကယ္ပါေမရယ္ကုိယ္ကေတာ့ခ်စ္တာတစ္ခုတည္းသိတယ္ ဆုိၿပီးရွင္းရွင္းႀကီးေတးဖြဲ႕ခဲ့ပါတယ္။
=====================================================
ခ်စ္တာတစ္ခုတည္းသိတယ္

ေရး - စုိင္းခမ္းလိတ္
ဆုိ - စုိင္း ထီးဆုိင္

ဘာေၾကာင့္လဲ……ဘာအတြက္လဲ…..ကုိယ္ကခ်စ္ေနမိတာ
ေမးရန္လြယ္ေပမဲ့ အေျဖခက္………သိသလုိ…..မသိသလုိပါပဲ

ပန္ခ်င္သူမရွိလဲ……..အခ်ိန္တန္ရင္ပန္းကေတာ့ပြင့္ေနမွာပဲ
အပုိေတြကုိမဆုိတတ္ဘူး….. သာမန္လူတစ္ေယာက္မုိ႔ေလ
တကယ္ပါေမရယ္ကုိယ္ကေတာ့ခ်စ္တာတစ္ခုတည္းသိတယ္

ဘယ္ေလာက္လဲ……………ဘယ္အထိလဲကုိယ္ကခ်စ္ေနခဲ့တာ
ေမးရန္လြယ္ေပမဲ့ အေျဖခက္သိသလုိ…..မသိသလုိပါပဲ
ဘယ္ေလာက္လဲ……………ဘယ္အထိလဲကုိယ္ကခ်စ္ေနခဲ့တာ
ေမးရန္လြယ္ေပမဲ့ အေျဖခက္၊သိသလုိ…..မသိသလုိပါပဲ
ပင္လယ္ဘယ္ေလာက္ႀကီးႀကီး…အုိင္ငယ္ဘယ္ေလာက္ေသးေသး
ေရ…..ေရျခင္းေတာ့အတူ
အပုိေတြကုိမဆုိတတ္ဘူး…သာမန္လူတစ္ေယာက္မုိ႔ေလ
တကယ္ပါေမရယ္ကုိယ္ကေတာ့ခ်စ္တာတစ္ခုတည္းသိတယ္

ဘယ္ကစလဲ…..ဘယ္မွာဆံုးမလဲကုိယ္ကခ်စ္ေနရတာ……..
ေမးရန္လြယ္ေပမဲ့ အေျဖခက္………သိသလုိ…..မသိသလုိ
ပါပဲေနရာဟာမတည္ၿငိမ္ျခင္း…အခ်ိန္ဆုိတာမတည္ၿမဲျခင္းလုိ႔ယူဆၾကရင္
အပုိေတြကုိမဆုိတတ္ဘူး….. သာမန္လူတစ္ေယာက္မုိ႔ေလ
တကယ္ပါေမရယ္ကုိယ္ကေတာ့ခ်စ္တာတစ္ခုတည္းသိတယ္

  စုိင္းထီးဆုိင္

နန္းခမ္းႏြဲ႕လိတ္

၁၉:၁၈ 

ရတနာဦး 

သီရိေဆြ 

စာေရးဖုိ႔ စာေတြဖတ္ရအံုးမည္
ကဗ်ာေရးဖုိ႔ ကဗ်ာေတြဖတ္ရအံုးမည္
ေတးသီဖုိ႔ သီခ်င္းေတြနားေထာင္ရအံုးမည္
ခ်စ္တတ္ဖုိ႔ အခ်စ္ကုိရွာရအံုးမည္
အျပစ္မျမင္ခ်စ္ခင္တတ္ဖုိ႔ ဝုိင္းစုခုိင္သိန္းထံမွနည္းယူရအံုးမည္
အပ်ဳိေတာ္ကကြက္ကုိစီးျခင္းထုိးဖုိ႔ကုိယ္ခံပညာသင္ရအံုးမည္

ေဘးထုိင္ဘုေျပာဆဲဆုိတတ္ဖုိ႔ Face book တြင္သင္တန္းတက္ရအံုးမည္
ဘာသာတရားအေလးထားဖုိ႔ Face book မွာတရားနာရအံုးမည္
လုပ္စရာမ်ားေျမာင္၊ဤလူ႔ေဘာင္တြင္ ရွင္သန္ဖုိ႔ ဝမ္းစာရွာရအံုးမည္
ငါ႔ဝမ္းပူစာ ေနသာေတာ့မွ ငါလုပ္ခ်င္တာလုပ္လုိ႔ရမည္
စိတ္ကူးတည့္ရာေရးမည့္ ကၽြန္ုပ္အား အခမ္းအနားျဖင့္ႀကိဳဆုိၾကပါေလ။ ။

"လြမ္းညေန"
ေန႔ရဲ႕ေရာင္နီႏြမ္းလုိ႔ခုိနားၿပီ၊
အေနာက္ရပ္ဆီမွာအလင္းႏုကြယ္လုၿပီ
စိမ္းလန္းေျမလမ္းငယ္ေလး၊
ညေနေအးကန္ေဘာင္ရုိးေပၚ
ေရာက္ႏွင့္ေသာေနညိဳဆည္းဆာ၊
ဆီးႀကိဳၿမဲေလေျပမင္းနဲ႔အတူ........
ညလုိ႔မမည္ခင္အခုိက္အတန္႔ခဏေလးမွာ၊ လြမ္းလုိ႔မကုန္ေအာင္အေတြးထဲဒီညေန၊
အမွတ္ရလုိ႔မဆံုးႏူိင္ဘူး၊
အရိပ္ခုိတဲ့ေနရာေလးေရ၊
ေတြ႕ဆံုၿမဲေျမနီလမ္းမွာ၊ တုိ႔တစ္ကုိယ္တည္းမေမွာင္ခင္
အ"လြမ္းညေန".....
http://youtu.be/-Y12laVN_xI
တိတ္တခိုး - ေမာင္စိန္၀င္း (ပုတီးကုန္း)

ပန္းပြင့္တယ္ဆိုတာ သဘာ၀ပါခင္
အလွၾကည့္ခံခ်င္လို႔ ပန္ဆင္ပါေစ
ဒီလိုရည္စူးၿပီး ဖူးပြင့္လို႔အစဥ္
ခင္ႀကိဳက္ရင္ ညွာကိုခ်ိဳး
ျမတ္ႏိုးေတာ့ ပန္ခ်င္ပန္
မပန္ခ်င္ပစ္လိုက္ေပါ့ ဆင္ခ်င္မွဆင္….

မဆင္လို႔ပဲပစ္ပစ္ မျမင္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္
ပင္ယံ ဟိုစိမ္းရြက္ၾကား ေမႊးရနံ႔အစဥ္
မၾကင္လို႔ပဲပစ္ပစ္ မခင္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္
ခင္သိရင္ တို႔ေက်နပ္လို႔
အပင္ထက္မွာ ပြင့္သြားဖို႔အစဥ္။


http://soundcloud.com/user1181296/ttk 

Saturday, April 21, 2012

ပါဏာတိပါတာ..ျခင္မပါ

ဘုရားရွိခုိးခ်ိန္
========
ၾသကာသ.....ၾသကာသ....ၾသကာသ၊
ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ.....     အင္း.....ျခင္္ေတြဝုိင္းေနတာပဲ။ရုိက္ျပစ္မွရေတာ့မွာ၊ ဘုရားေတာင္ေကာင္းေကာင္းမရွိခုိးရဘူး၊ အာရံုကုိမရဘူး၊ အစကျပန္ၿပီးအာရံုျပဳရွိၿပီးျပန္ရွိခုိးတာေကာင္းပါတယ္။

ၾသကာသ.....ၾသကာသ....ၾသကာသ၊
ကာယကံ၊ ဝစီကံ......ေသခ်င္းဆုိးျခင္ ဝီေခၚေနတာပဲ........တစ္ေယာက္ေလာက္လာအံုးေဟ့၊ ငါ႔ကုိျခင္ရုိက္တဲ့ဘက္တံေပးစမ္း၊ ဟင္း..........အစကျပန္ရွိခုိးတာေကာင္းပါတယ္

ၾသကာသ.....ၾသကာသ....ၾသကာသ၊
ကာယကံ..............ေဖ်ာက္...ေဖ်ာက္...ေဖ်ာက္ (ဘက္တံႏွင့္ျခင္ရုိက္သံ)

အင္း.....ဘက္တံနဲ႔ရုိက္လုိက္မွာျခင္ကုိက္တာသက္သာသြားၿပီ၊ ေကာင္းေကာင္းအာရံုျပဳၿပီအစကျပန္ရွိခုိးမွပါ။

ငါးပါးသီလ
======
ပါဏာတိပါတာ....................
လုပ္ျပန္ၿပီဒီျခင္ေတြ.................လာစမ္း......ေသၾကစမ္း..........ေဖ်ာက္...ေဖ်ာက္...ေဖ်ာက္ (ဘက္တံႏွင့္ျခင္ရုိက္သံ)...........

ဟင္း...............သီလျပန္ယူအံုးမွပါပဲ..........

ပါဏာတိပါတာ....................ေဖ်ာက္...ေဖ်ာက္...ေဖ်ာက္ (ဘက္တံႏွင့္ျခင္ရုိက္သံ)...........
ပါဏာတိပါတာ  ေဝရမဏိ.........ေဖ်ာက္...ေဖ်ာက္...ေဖ်ာက္ (ဘက္တံႏွင့္ျခင္ရုိက္သံ)...........
ပါဏာတိပါတာ  ေဝရမဏိ......................သမာဓိယာမိ.....ေဖ်ာက္...ေဖ်ာက္...ေဖ်ာက္ (ဘက္တံႏွင့္ျခင္ရုိက္သံ)...........
......................................ေဖ်ာက္...ေဖ်ာက္...ေဖ်ာက္ (ဘက္တံႏွင့္ျခင္ရုိက္သံ)...........
......................................ေဖ်ာက္...ေဖ်ာက္...ေဖ်ာက္ (ဘက္တံႏွင့္ျခင္ရုိက္သံ)...........
......................................ေဖ်ာက္...ေဖ်ာက္...ေဖ်ာက္ (ဘက္တံႏွင့္ျခင္ရုိက္သံ)...........
မုသာဝါဒ.....ေဝရမဏိ..............ေဖ်ာက္...ေဖ်ာက္...ေဖ်ာက္ (ဘက္တံႏွင့္ျခင္ရုိက္သံ)...........

အင္း..............အခုမွပဲ...................ျခင္ေတြနဲသြားေတာ့တယ္။

စိတ္မထားတတ္ေတာ့ကုသုိလ္တစ္ပဲ၊ ငါ႔ရဲတစ္ပိသာရတယ္ဆုိတာ..........

ေယာဓာ

Tuesday, April 17, 2012


အခ်စ္ဆုိတာနာက်ဥ္ေစတယ္လုိ႔ေျပာၾကပါတယ္။
တကယ္တန္းမွာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။
အထီးက်န္ျခင္း၊ ျငင္းပယ္ခံရျခင္း၊တဦးတေယာက္ကုိဆံုး႐ံႈးလုိက္ရျခင္းတုိ႔က
သာနာ က်ဥ္ေစတာပါ။လူတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကအခ်စ္နဲ႔နာက်ဥ္ျခင္းကုိေရာပစ္လုိက္ၾကပါတယ္။ အခ်စ္ဆုိတာဟာတကယ္ေတာ့နာက်ဥ္မႈ အေပါင္းကုိေပ်ာက္ေအာင္                                                    လုပ္ေပးတဲ့၊ ေကာင္းေသာခံစားမႈအသစ္တစ္ခုကုိဖန္တီးေပးတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာအရာအျဖစ္            
ကမၻာေပၚမွာရွိေနတာပါ။ အခ်စ္ဆုိတာနာက်ဥ္ေစေသာအရာမဟုတ္ပါ။